STAGE PROGRAM

chương trình biểu diễn

12/29SAT

Thời gian Nghệ sĩ
MC Toshiko Matsuoka
10:00 - 10:15 Keiichi Inoue
10:15
Mini Soccer (Sports)
13:30 Shinji Takehara (Sports)
14:00 Mikio Osawa
14:15 Suni Ha Linh
14:30 Vovinam (Sports)
14:45 Niji
15:00 Fes TOUCH - 2019 TOUCH IDOL Pre.2
16:30 Opening Ceremony
17:30 Idol Live
20:00 End

※ Chương trình được lên kế hoạch. Chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

12/30SUN

Thời gian Nghệ sĩ
MC Toshiko Matsuoka
10:00 Keiichi Inoue
10:15 Isamu with Dai Mizuno
10:30 Sumitada Azumano
10:45 MAMORU
11:30 Pro wrestling(Sports)
12:00 Idol Live
14:30 Fes TOUCH - 2019 CVNC (Cosplay Vietnam Cup) Pre.2 + Cosplay Run Way
15:30 Suni Ha Linh
15:45 Vo Co Truyen
16:00 Riku Matsubara
16:30 Noriko Sakai
17:00 Close Seremony/Photo Session
Photo session

※ Chương trình được lên kế hoạch. Chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.