Hoa Lư Stadium

Sân vận động HOA LU, thành phố Hồ Chí Minh

2 Dinh Tien Hoang, Phuong Da Kao, Quan 1, HCMC.